PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Potrzeby i oczekiwania młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego

Potrzeby i oczekiwania młodzieży w zakresie poradnictwa zawodowego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej nr 22 przy ul. Malowniczej 31a funkcjonuje od dwóch lat. Mimo, że jest bardzo młodą placówką, szeroko i wszechstronnie rozwinęła swoją działalność w zakresie zabezpieczenia potrzeb dzieci i młodzieży wszystkich włochowskich szkół i przedszkoli.

Od listopada 2010, czyli od początku istnienia placówki pracuję tu, jako doradca zawodowy. W świetle troski naszego państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu niezwykłego znaczenia nabiera poradnictwo zawodowe. Warto prześledzić publikację „Wariantowa projekcja popytu na pracę w Warszawie do 2020r.” pod redakcją Krzysztofa Marczewskiego, aby zorientować się w potrzebach rynku pracy w najbliższej przyszłości. Według autorów publikacji profile o największym popycie na pracowników to: usługi osobiste, informatyczne, gastronomiczne, elektroniczne, turystyczno – hotelarskie, budowlane, medyczne. Mając na uwadze potrzeby rynku pracy w regionie staram się pomóc młodym ludziom w wyborze, szkoły, zawodu zgodnie z ich preferencjami i predyspozycjami. Zaczynam od badania potrzeb i oczekiwań uczniów najstarszych klas gimnazjalnych i licealnych w zakresie poradnictwa zawodowego. We wrześniu br. przeprowadziłem badania sondażowe. Zapytałem młodzież włochowskich gimnazjów (4) i liceów (2) o ich preferencje dotyczące tematyki
i metod doradczych. Ankietę wypełniło 348 uczniów (279 gimnazjalistów i 69 licealistów). Ankieta składała się
z trzech pytań. W pierwszym pytaniu określali wybór oraz stopień swojego zainteresowania dziesięcioma proponowanymi tematami zajęć doradztwa zawodowego. W drugim, ankietowani mieli możliwość zgłosić własny temat. Trzecie pytanie dotyczyło wyboru metody doradczej. Zainteresowanie proponowaną tematyką z zakresu poradnictwa zawodowego zadeklarowało 74% gimnazjalistów i 75% licealistów (odpowiedzi „tak” i „raczej tak”). Gimnazjaliści najbardziej zainteresowani są tematem „Ścieżki kształcenia – wybór szkoły ponadgimnazjalnej”- 57%, w dalszej kolejności „Planowanie kariery zawodowej”– 50%, „Dobry plan – droga do sukcesu” oraz „Świat zawodów – informacje o zawodach” – 48%. Uczniowie włochowskich liceów wybierali najczęściej tematy „Kierunki kształcenia zawodowego i wybór szkoły” – 56%, „Sposoby poszukiwania pracy” – 53%, „Sytuacja na rynku pracy (obecnie i w przyszłości)” – 51%. Spośród wielu proponowanych przez gimnazjalistów tematów powtarzały się: zainteresowania a wybór szkoły, intratne i mało znane zawody, gastronomia, kariera muzyczna, czy sportowa. Dość oryginalną tematykę proponują uczniowie gimnazjum społecznego. Oczekują porady
„Jak dobrze wybrać, żeby dobrze żyć”, „Co mógłbym robić w przyszłości?”, „Kariera, która będzie pasją, a nie tylko pracą”. W obu liceach uczniowie pytają o kierunki studiów wyższych, możliwości pracy po ich ukończeniu, a także możliwości pracy za granicą. Preferencje dotyczące metod doradczych w obu badanych grupach były zgodne. Za grupową formą (warsztaty, szkolenia) opowiedziało się 64% gimnazjalistów i 67% licealistów. Indywidualną formę pomocy wybrało 34% gimnazjalistów i 33,5% licealistów. Szczegółowe wyniki ankiet przekazałem pedagogom szkolnym, z pomocą których mogłem przeprowadzić badanie. Po indywidualnych konsultacjach oraz wymianie spostrzeżeń na temat wyników ankiety udało się dojść do interesujących i mam nadzieję pożytecznych wniosków. Wszystkie osoby, które w placówkach szkolnych zajmują się doradztwem zawodowym uczniów były zgodne co do zasadności prowadzenia tego typu badań, szczególnie wśród uczniów, którzy w tym roku szkolnym kończą naukę.

Potrzeby doradztwa deklaruje ok. 75% młodzieży, która stoi przed wyborem kolejnego etapu rozwoju edukacyjno - zawodowego. Jest to wynik wysoki, świadczący o poziomie zainteresowania problematyką związaną z planowaniem własnej ścieżki kariery zawodowej. Znajomość potrzeb i oczekiwań młodzieży powinno ułatwić i podnieść skuteczność pomocy i wsparcia ze strony wychowawców i nauczycieli na terenie szkół. Mimo, że właściwy wybór kierunku kształcenia i zawodu nastąpi pod koniec roku szkolnego, warto już teraz przygotowywać się do tego momentu. Rozpoznać swoje zasoby osobiste (zainteresowania, uzdolnienia, cechy osobowości, możliwości, predyspozycje), interesować się ofertą edukacyjną szkół oraz aktualną sytuacją na rynku pracy w zakresie popytu na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jako doradca zawodowy oferuję konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców. Prowadzę również zajęcia grupowe w formie warsztatów dla uczniów szkół naszej dzielnicy. Szczegóły oferty znajdują się w szkołach i na stronie internetowej poradni:www.ppp22.waw.pl.

 

Andrzej Brzywca - doradca zawodowy

 Serwkom Sp. z o.o.