PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Orientacja i planowanie kariery gimnazjalistów

Orientacja i planowanie kariery gimnazjalistów

 

            Każdego roku po wakacjach  spotykam się z uczniami gimnazjów, aby przedstawić  im ofertę poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W sposób szczególny promuję doradztwo edukacyjno-zawodowe. W celu uzyskania informacji o potrzebach, przekonaniach oraz wiedzy uczniów na temat kształcenia i planowania kariery  przeprowadzam badania ankietowe.
           Ankieta orientacji edukacyjno-zawodowej dla uczniów klas III dotyczyła: czynników wyboru dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej, planów dalszego kształcenia oraz preferencji w korzystaniu z pomocy w tym zakresie. Każdą możliwość uczniowie oceniali w skali 1 – 6.                                                 

 

Tabela 1. WYNIKI BADANIA orientacji edukacyjno-zawodowej w klasach III włochowskich gimnazjów przeprowadzone we wrześniu 2015r.

 

Pytania ankiety

G  112

5 klas
153 uczniów

G  113

2 klasy
45 uczniów

G  114

2 klasy
28 uczniów

Średnia ocena
226 uczniów

1.W jakim stopniu wybór dalszej ścieżki edukacyjno –zawodowej zależy od czynników wewnętrznych?

4,7

4,6

4,3

4,5

 • Aspiracje (zamiary, plany życiowe, wartości)

4,6

4,7

4,3

4,5

 • Predyspozycje (zdolności, umiejętności, wiedza)

4,7

4,5

4,3

4,5

 • Zainteresowania (preferencje, pasja, talent)

4,9

4,6

4,4

4,6

2.W jakim stopniu wybór dalszej ścieżki edukacyjno –zawodowej zależy odczynników zewnętrznych?

4,0

4,2

3,9

4,0

 • Możliwości na rynku pracy

4,0

4,3

4,1

4,1

 • Oferty szkół ponadgimnazjalnych

4,0

4,4

3,8

4,0

 • Wymagań rekrutacyjnych

3,9

3,9

3,9

3,9

3.W jakim stopniu poniżej wymienione osoby mogłyby pomóc Ci w planach edukacyjnych i zawodowych?

3,5

3,5

3,7

3,6

 • Doradca zawodowy

3,7

3,7

3,8

3,8

 • Nauczyciel, wychowawca

2,9

2,9

3,5

3,1

 • Rodzice

4.4

4,5

4,4

4,4

 • Rówieśnicy

2,8

2,8

3,1

2,9

4. W jakiej szkole ponadgimnazjalnej planujesz kontynuację nauki?

 

 

 

 

 • Liceum ogólnokształcące

117

24

9

150

 • Technikum

31

20

17

68

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4

1

3

8

5. Ile punktów w Rekrutacji 2015 otrzymywali uczniowie na świadectwie ukończenia gimnazjum? (stopień celujący,    bardzo dobry,   dobry,    dostateczny,   dopuszczający)

31  (20,2%)

poprawnych
odpowiedzi

brak poprawnych
odpowiedzi

brak
poprawnych

odpowiedzi

 

 

Najważniejsze wnioski wynikające z ankiety do uwzględnienia przez nauczycieli:

 1. Przewaga oceny czynników wewnętrznych nad zewnętrznymi – średnia ocena wszystkich uczniów - 4,5 do 4,0.
 2. Uczniowie najwyżej cenią sobie pomoc rodziców - 4,4 i doradcy zawodowego – 3,8, a następnie nauczyciela, wychowawcy – 3,1, rówieśników – 2,9.
 3. 66,4% deklaruje wybór liceum ogólnokształcące, 30,1% technikum, 3,5% zasadniczą szkołę zawodową.
 4. Znajomość przeliczania ocen na punkty rekrutacyjne posiada wielu uczniów Gimnazjum nr 112 (co piąty). W pozostałych szkołach brakuje  takiej wiedzy.

 

      Ankieta orientacji zawodowo-edukacyjnej dla uczniów klas II zawiera dane dotyczące preferencji uczniów odnośnie wartości pracy, rodzaju aktywności zawodowej oraz możliwości kształcenia. Każdą możliwość uczniowie oceniali w skali 1 – 6.
 

Tabela 2. WYNIKI BADANIA orientacji zawodowo-edukacyjnej w klasach II włochowskich gimnazjów przeprowadzonych w  X - XI 2015r.

 

Pytania ankiety

G  112

6 klas
N  158

 

ranking

G  113

4 klasy
N  102

 

ranking

G  114

1 klasa
N 25

 

ranking

RAZEM
11 klas
N 185


ranking

1.PRACA. Dlaczego warto jest pracować?

4.59

I

4,42

I

4,70

I

4,57

I

   a/ jestem bardziej samodzielna/samodzielny                                              

3,75

IV

4,23

III

4,52

III

4,16

IV

   b/ jestem szanowana/szanowany    

4,09

III

3,79

IV

4,78

II

4,22

III

   c/ uczę się nowych rzeczy, poznaję nowe osoby               

4,86

II

4,56

II

4,52

III

4,64

II

   d/ zarabiam pieniądze                     

5,04

I

5,09

I

5,0

I

5,04

I

2.ZAWODY. Aktywności:

3,80

IV

3,68

IV

3,23

V

3,57

IV

   a/ fizyczna (produkcja, naprawa, budowa, operowanie rzeczami)

2,91

IV

3,40

IV

3,26

III

3,19

IV

   b/ proceduralna (wyszukiwanie, gromadzenie, porządkowanie danych)

3,58

III

3,74

II

3,37

II

3,56

III

   c/ społeczna (pomaganie, opieka, kierowanie, usługi dla ludzi)

4,24

II

3,72

III

3,66

I

3,87

I

   d/ twórcza (odkrywanie, doświadczanie w sferze nauki i sztuki)               

4,32

I

3,88

I

2,66

IV

3,62

II

3. KSZTAŁCENIE OGÓLNE. Liceum ogólnokształcące – 3 lata

4,58

II

4,27

II

3,95

III

4,26

III

   a/ możliwość wyboru od 2 do 4 przedmiotów w zakresie rozszerzonym   

4,52

II

4,12

III

3,26

III

3,96

II

   b/ możliwość uzyskania wysokiego wyniku egzaminu maturalnego

5,25

I

4,77

I

4,52

I

4,84

I

   c/ przewaga wiedzy ogólnej, teoretycznej nad praktyczną 

3,98

III

3,71

II

4,07

II

3,92

III

4.KSZTAŁCENIE ZAWODOWE. Technikum – 4 lata

4,31

III

4,19

III

4,31

II

4,27

II

   a/ dyplom kwalifikacji zawodowych na poziomie technika                        

3,62

IV

3,50

IV

4,22

IV

3,78

IV

   b/ możliwość uzyskania wysokiego wyniku egzaminu maturalnego          

5,03

I

4,70

I

4,29

III

4,67

I

   c/ przewaga wiedzy i umiejętności praktycznych nad wiedzą ogólną         

4,39

II

4,29

II

4,33

II

4,33

II

   d/ 2 przedmioty związane z zawodem, w zakresie rozszerzonym

4,26

III

4,28

III

4,40

I

4,31

III

5. KSZTALCENIE ZAWODOWE. Zasadnicza szkoła zawodowa (3l.)

3,34

V

3,38

V

3,83

IV

3,51

V

   a/ przewaga wiedzy i umiejętności praktycznych nad wiedzą ogólną          

3,97

I

3,94

I

4,22

I

4,04

I

   b/ kształcenie modułowe – nauka bezpośrednio na stanowisku pracy          

3,83

II

3,80

II

4,18

II

3,93

II

   c/dyplom kwalifikacji zawodowych na poziomie robotnika, rzemieślnika  

2,31

III

2,40

III

3,11

III

2,60

III

 

    
            Obliczone wartości wszystkich 5-ciu pytań pozwoliły ustalić ich  ranking znaczeniowy, jak również  ich szczegółowe priorytety (podpunkty). Bardzo cennym w systemie  wartości  uczniów wydaje się być  ich deklarowany stosunek do pracy, której wynik jest najwyższy w całym badaniu (4,57). Na drugim miejscu znalazło się kształcenie w technikum (4,27), choć różnie wygląda to w poszczególnych szkołach. Preferencje do kształcenia ogólnego,  znalazły się na trzecim miejscu, z wynikiem  minimalnie niższym (4,26). Mniejsze znaczenie (3,57) przywiązują uczniowie do rodzajów aktywności zawodowej (Predigera) i kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej (3,51).
            Orientacja edukacyjno-zawodowa gimnazjalistów ma duże znaczenie w indywidualnym rozwoju psychospołecznym. Dobra współpraca z nauczycielami, zróżnicowanie preferencji wynikających z badań
to doskonała okazja do spotkań na lekcjach wychowawczych, rozmów i przekazania istotnych informacji
w procesie planowania przez młodzież dalszego kształcenia i wyboru zawodu.

Doradca  zawodowy 

Andrzej Brzywca

.


 Serwkom Sp. z o.o.