PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Przedszkolaki

OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ

PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNĄ NR 22
W WARSZAWIE

DLA DZIECI , NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

,,Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.”

   Janusz Korczak

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22

Warszawa, ul. Malownicza 31a

Tel./fax. (22) 846-19-18

www.ppp22.waw.pl

                                                            DZIECI    -     POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna - ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Terapia psychologiczna -  zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą. 

 

Poradnictwo psychologiczne: - działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.

 

DZIECI    -     POMOC INDYWIDUALNA

                                    

Diagnoza pedagogiczna - ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji.

 

Terapia pedagogiczna - skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia

 

 

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

 

  DZIECI  - P OMOC INDYWIDUALNA 

 

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej

 

Diagnoza i terapia rehabilitacyjna ukierunkowana na indywidualną ocenę napięcia mięśniowego i jego normalizację, rehabilitację w zespołach genetycznych, np. zespół Downa, Pradera Williego, Williamsa, terapię w zaburzeniach neurologicznych, np. zespół MPDz, korekcję zaistniałych wad postawy, kształtowanie nawyku przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała, konsultacje z rodzicami w celu kontynuowania terapii w warunkach domowych.

 

 

    DZIECI   -    ZAJĘCIA WARSZTATOWE

 

 

 

 

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

”Szczęśliwa Wyspa” –         

Dzieci w wieku 5-6 lat.

 

Zajęcia  są dla dzieci nieśmiałych, niepewnych, nieufnych, wycofujących się .

Zajęcia mają na celu doświadczanie przyjemnych emocji w małej grupie, tak, aby później przenieść to na inne kręgi społeczne, np. grupę przedszkolną, mają przyczynić się do dobrych relacji z innymi. Mają służyć budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez rozwijanie samoświadomości, pozytywnej samooceny, nabywanie umiejętności wyrażania swoich emocji na tle grupy, radzenie sobie z trudnymi emocjami, kształtowanie umiejętności empatycznych.

 

Psycholog:

E. Pytlak

B. Bogacka

 

Rozpoczęcie:

05. 10. 2017

czwartki

Godz:17.00- 18:20

(cykl 12 spotkań)

Kwalifikacja na zajęcia poprzedzona jest diagnozą wykonana w PPP nr 22 i konsultacją z rodzica z osobami prowadzącymi zajęcia. Konsultacje i diagnozy odbywają się we wrześniu w czwartki w godzinach 15-19.

Zapisy na konsultację i diagnozę odbywają się telefonicznie w sekretariacie Poradni.

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Trening umiejętności społecznych„

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci ze spektrum autyzmu w wieku 5-6 lat

Trening służy poszerzaniu wiedzy o umiejętnościach społecznych, jest ukierunkowany na rozwijanie i doskonalenie zachowań społecznych, umiejętności komunikacyjnych, podnoszenie samooceny. Opiera się na grupie rówieśniczej – interakcjach między rówieśnikami oraz bezpośrednim treningu umiejętności  w procesie terapeutycznym. Podczas zajęć dzieci uczą się: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z  uczuciami (rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów). Celem treningu umiejętności społecznych jest przenoszenie nabytych sprawności poza spotkania terapeutyczne.

Psycholog:

E. Pytlak

B. Bogacka

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  05.10.2017 r.         

Zajęcia będą się odbywały w czwartki w godz. 15.00 – 16.30. przez cały rok szkolny.

Kwalifikację na zajęcia poprzedza diagnoza i konsultacja rodzica z osobami prowadzącymi.

Zapisy na diagnozę i konsultację odbywają się telefonicznie w sekretariacie.

Zajęcia odbywają się w małej grupie. Stanowią kontynuację zajęć z grupą czworga dzieci z II semestru roku szkolnego 2016/2017. Do grupy zapraszamy nowych, chętnych uczestników.

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

„Wspomaga-nie dzieci w rozwoju do skupienia uwagi i zapamiety-wania”

Dzieci w wieku 6 lat

 

 

 

Na zajęciach dziecko:

- usprawniało koncentrację uwagi

-przyswajało strategie uczenia się na pamięć

-kształtowało umiejętność obdarzania uwagą drugą osobę i  wsłuchiwania się w to, co mówi

-rozwijało zdolności do autoprezentacji i występu publicznego

-uczyło się wydłużać czas na przekazie słownym rozmówcy i wyłuskiwać informacje istotne -wdrażało się do prawidłowej postawy podejmowania i  realizowania zadań pamięciowych

 -będzie podnosiło swoją motywację do systematycznej pracy,

- rozbudzało wiarę we własne siły i możliwości

Pedagodzy:

M. Czarnecka

A. Siarkiewicz

 Czas trwania

03.10.2017-09.01.2018, wtorek w godz. 15:00-16:30

Zapisy na warsztaty do 20. 09.2017r.

Zajęcia odbędą się przy minimalnej liczbie 6 osób

 

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY

INFORMACJE PRAKTYCZNE

,,Terapia ręki i motoryka mała ‘’

 

Dzieci przedszkolne w wieku 6 lat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zajęciach dziecko: będzie usprawniać tzw. małą motorykę, czyli precyzyjne ruchy, palców, sprawnośc ruchową nadgarska i całej dłoni, będzie kształtowało prawidłowy chwyt pisarski, będzie rozwijało koordynację ruchową dłoni i całego ciała, będzie podnosiło sprawność w zakresie samoobsługi, będzie wdrażało się do prawidłowej postawy ciała podczas zajęć stolikowych, będzie podnosiło swoją motywację do systematycznej pracy, rozbudzało wiarę we własne siły i możliwości

Pedagodzy:

M. Czarnecka

A.Siarkiewicz

Czas trwania:

03.10.2017-09.01.2018, wtorek w godz. 16:40-17:40 Igr;  17:45-18:45 IIgr

Zapisy na warsztaty do 20.09.2017r.

Zajęcia odbędą się przy minimalnej liczbie 6 osób.

 

 

RODZICE - INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i przedszkolu.
 • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna odnośnie trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
 • Interwencja kryzysowa.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

TERAPIA RODZIN

         Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE

CO TRZY TYGODNIE (OKOŁO 10-12 SPOTKAŃ) w godz. 15:30-17:00, lub godz. 17.15 – 18.45, wtorki

Kwalifikują terapeuci prowadzący: Agnieszka Koczyk, Lidia Pawelec

 

WARSZTATY   UMIEJĘTNOŚCI   WYCHOWAWCZYCH

Na zajęciach rodzic:

 • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
 • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

 

Edycja jesienna:

październik  - grudzień 2017

Środa, w godz. 17.00 – 20.00, łącznie 10-12 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk, Agnieszka Kowalczyk

 

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk

 

NAUCZYCIELE

 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów przedszkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.

 

                                                                      U W A G A    

 Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przedszkoli odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka przedszkolnego, seksualności dziecka w wieku 3-6 lat,  dojrzałości szkolnej,  skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane przedszkola prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

W A Ż N E                                     

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

 

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

 

Dzieci zgłaszane są do Poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.