PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
BIP

Przedszkolaki

OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ

PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNĄ NR 22
W WARSZAWIE

DLA DZIECI , NAUCZYCIELI, RODZICÓW, PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

,,Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć.”

   Janusz Korczak

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22

Warszawa, ul. Malownicza 31a

Tel./fax. (22) 846-19-18

www.ppp22.waw.pl

                                                            DZIECI    -     POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna - ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

 

Terapia psychologiczna -  zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą. 

 

Poradnictwo psychologiczne: - działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.

 

DZIECI    -     POMOC INDYWIDUALNA

                                    

Diagnoza pedagogiczna - ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji.

 

Terapia pedagogiczna - skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia

 

 

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

 

  DZIECI  - P OMOC INDYWIDUALNA 

 

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej

 

Diagnoza i terapia rehabilitacyjna ukierunkowana na indywidualną ocenę napięcia mięśniowego i jego normalizację, rehabilitację w zespołach genetycznych, np. zespół Downa, Pradera Williego, Williamsa, terapię w zaburzeniach neurologicznych, np. zespół MPDz, korekcję zaistniałych wad postawy, kształtowanie nawyku przyjmowania i utrzymywania prawidłowej postawy ciała, konsultacje z rodzicami w celu kontynuowania terapii w warunkach domowych.

 

 

    DZIECI   -    ZAJĘCIA WARSZTATOWE

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

 

Dobry Start

 

 

dzieci przedszkolne w wieku 6 lat

Na zajęciach dziecko:

- będzie przygotowywać się do podjęcia trudnej nauki pisania
i czytania poprzez ciekawe zabawy grupowe, różnorodne indywidualne ćwiczenia wykorzystujące zmysły

- będzie rozwijać swoją integrację słuchowo-ruchowo-wzrokową

- będzie ćwiczyć i doskonalić orientowanie się w prawej i lewej stronie ciała

- będzie uczyć się zabierać głos na forum grupy

- będzie rozwijać swoją aktywność umysłową w przyjaznej atmosferze

- będzie doskonalić swoje umiejętności przebywania i współdziałania w grupie

 

Małgorzata Czarnecka - pedagog

 

Anna Siarkiewicz - pedagog

 

 

Czas trwania warsztatów: 04.10.2018r. do 10.01.2019r.

                                                                  czwartki godz. 15:00-16:30

 

- kwalifikuje pedagog poradni

- zapisy w sekretariacie poradni do 21 września 2018r.

- zebranie organizacyjne 27 września godzi. 17.30. osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie

-warsztaty odbędą się przy minimalnej liczbie 6 osób

 

 

Szczęśliwa Wyspa

 

 

Dzieci  w wieku 5-6 lat.

Zajęcia są dla dzieci nieśmiałych, niepewnych, nieufnych, wycofujących się z życia grupy.

Zajęcia grupowe o charakterze profilaktyczno – terapeutycznym

Mają na celu doświadczanie pozytywnych emocji w małej grupie, tak aby później przenieść to na inne kręgi społeczne, np. grupę przedszkolną. Mają służyć budowaniu pozytywnego obrazu własnej osoby u dzieci, a w konsekwencji przyczynić się do dobrych relacji z innymi.

Program polecany jest dla dzieci, które w ubiegłym roku szkolnym  miały odroczony obowiązek szkolny ze względu na opóźnienia rozwoju emocjonalno – społecznego.

 

Elżbieta Pytlak -psycholog

 

Barbara Bogacka - psycholog

 

Zajęcia odbywać  będą się we wtorki

Planowane rozpoczęcie 02.10.2018 r.

godz. 17.00 - 18.20 (cykl 12 spotkań, do 18. 12. 2018 r.)

Kwalifikacja na zajęcia poprzedzona jest diagnozą wykonana w PPP nr 22 i konsultacją rodzica z osobami prowadzącymi zajęcia. Konsultacje i diagnozy odbywają się we wrześniu we worki w godzinach 15-19.

 

 

Trening umiejętności społecznych

 

Dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi trudnościami społeczno-emocjonalnymi w wieku 5-6 lat

Trening służy poszerzaniu wiedzy o umiejętnościach społecznych, jest ukierunkowany na rozwijanie i doskonalenie zachowań społecznych, umiejętności komunikacyjnych, podnoszenie samooceny. Opiera się na grupie rówieśniczej – interakcjach między rówieśnikami oraz bezpośrednim treningu umiejętności  w procesie terapeutycznym. Podczas zajęć dzieci uczą się: zawierania znajomości, inicjowania rozmowy, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, reagowania na krytykę, wyrażania krytyki, radzenia sobie z  uczuciami (rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienia komplementów). Celem treningu umiejętności społecznych jest przenoszenie nabytych sprawności poza spotkania terapeutyczne.

 

Elżbieta Pytlak - psycholog

 

Barbara Bogacka - psycholog

 

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:  02.10.2018 r.          

Zajęcia będą się odbywały we wtorki w godz. 15.00 – 16.30. przez cały rok szkolny.

Kwalifikację na zajęcia poprzedza diagnoza i konsultacja rodzica z osobami prowadzącymi.

Zapisy na diagnozę i konsultację odbywają się telefonicznie w sekretariacie.

 

 

Terapia ręki i motoryka mała

dzieci przedszkolne w wieku  6 lat

 

Na zajęciach dziecko:

-będzie usprawniać tzw. małą motorykę, czyli precyzyjne ruch palców, sprawność ruchową nadgarstka i całej dłoni

-będzie kształtowało prawidłowy chwyt pisarski

-będzie rozwijało koordynację ruchową dłoni i całego ciała

-będzie podnosiło sprawność w zakresie samoobsługi

-będzie wdrażało się do prawidłowej postawy ciała podczas zajęć

stolikowych

-będzie podnosiło swoją motywację do systematycznej pracy,

      rozbudzało wiarę we własne siły i możliwości

 

Małgorzata Czarnecka - pedagog

 

Anna Siarkiewicz - pedagog

 

- czas trwania warsztatów od   04.10.2018r. do 10.01.2019r.

                                                                                 czwartki  g. 17:00 - 18:30   

 

-zapisy w sekretariacie poradni do 21 września 2018r.

- kwalifikuje pedagog poradni

- rozpoczęcie warsztatów przy minimalnej liczbie 6 osób

- zebranie organizacyjne 27 września g. 17.30. osoby zakwalifikowane

  zostaną poinformowane telefonicznie

 

 

RODZICE - INDYWIDUALNE FORMY WSPARCIA

 • Indywidualna pomoc psychologiczna.
 • Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów dziecka w domu i przedszkolu.
 • Konsultacje wychowawcze i rozwojowe.
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna odnośnie trudności rodzica wpływających na funkcjonowanie i rozwój dziecka.
 • Interwencja kryzysowa.

 

RODZICE – INNE FORMY WSPARCIA

TERAPIA RODZIN

         Terapia rodzin jest procesem leczenia, w sytuacji, gdy dziecko w rodzinie ma problemy emocjonalne, społeczne, psychiczne znacznie utrudniające bądź uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie. Psychoterapia indywidualna jako forma leczenia dziecka jest niewystarczająca, ponieważ ,,niezmienne” funkcjonowanie rodziny jeśli chodzi o komunikację, podział ról, strukturę powoduje, że pomoc indywidualna staje się nieefektywna bądź krótkotrwała. Spotkanie terapeuty rodzinnego polega na  dialogu  z całą rodziną i ma na celu zrozumienie mechanizmów ważnych dla powstania i podtrzymania  objawu u dziecka, oraz poszukania sposobów korekty niewłaściwych przekonań, postaw, komunikacji w rodzinie  Często problemy związane z funkcjonowaniem dziecka w rodzinie, przedszkolu, najbliższym środowisku, powodują bardzo silne, trudne emocje, które uniemożliwiają konstruktywne interakcje w rodzinie i blokują możliwość zmiany, osoba z zewnątrz (terapeuta rodzinny) jest bezpiecznym kanalizatorem zmian, pozwalającym rodzinie własnymi siłami znaleźć najlepsze rozwiązanie w trudnej sytuacji.

            Do takiej formy pomocy zapraszane są rodziny, w których występują kłopoty wychowawcze, odmienne style wychowawcze, sytuacja okołorozwodowa, problemy wynikające ze złej adaptacji w nowej fazie rozwoju, problemy emocjonalne jednego z członków rodziny: wycofanie społeczne, zaburzenia zachowania, objawy psychosomatyczne, zaburzenia nerwicowe, agresja, bądź autoagresja, zaburzenia odżywiania.

 

SESJE RODZINNE ODBYWAJĄ SIĘ SYSTEMATYCZNIE

CO TRZY TYGODNIE (OKOŁO 10-12 SPOTKAŃ) w godz. 15:30-17:00, lub godz. 17.15 – 18.45, wtorki

Kwalifikują terapeuci prowadzący: Agnieszka Koczyk, Lidia Pawelec

 

WARSZTATY   UMIEJĘTNOŚCI   WYCHOWAWCZYCH

Na zajęciach rodzic:

 • Będzie zdobywać wiedzę z zakresu rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, wyznaczania wychowawczych granic, konsekwentnych zachowań, motywowania dziecka do samodzielności i współpracy.
 • Będzie wzmacniać własne kompetencje rodzicielskie.
 • Będzie miał możliwość zrozumienia zachowań, postaw dziecka  sprawiających mu trudności wychowawcze i korekty oddziaływań rodzicielskich, tak by były one skuteczne i sprzyjające rozwojowi dziecka

 

Edycja jesienna:

październik  - grudzień 2017

Środa, w godz. 17.00 – 20.00, łącznie 10-12 spotkań

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk, Agnieszka Kowalczyk

 

Kwalifikuje psycholog, pedagog Poradni prowadzący zajęcia: Agnieszka Koczyk

 

NAUCZYCIELE

 • Konsultacje w zakresie konstruowania indywidualnych programów dla wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Konsultacje w zakresie opracowania planów wychowawczych  dla dzieci.
 • Konsultacje w rozwiązywaniu problemów przedszkolnych.
 • Szkolenia rad pedagogicznych dostosowane do potrzeb określonej placówki.
 • Indywidualna pomoc psychologiczna.

 

                                                                      U W A G A    

 Istnieje możliwość przeprowadzenia szkoleń dla pracowników przedszkoli odnośnie : psychologicznych aspektów rozwoju dziecka przedszkolnego, seksualności dziecka w wieku 3-6 lat,  dojrzałości szkolnej,  skutecznej komunikacji z rodzicem dziecka i szkoleń o innej tematyce z obszaru psychopedagogicznego. Zainteresowane przedszkola prosimy o pisemne zapotrzebowanie do dyrektora Poradni.

W A Ż N E                                     

Głównym celem pracy Poradni jest udzielanie kompleksowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz wspomaganie rodziców  i nauczycieli w ich wychowawczych i edukacyjnych działaniach na rzecz dzieci.

 

Korzystanie z usług poradni jest nieodpłatne i nie wymaga skierowań.

 

Dzieci zgłaszane są do Poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów, którzy decydują o przebiegu postępowania diagnostycznego i wnioskują o wydanie opinii lub orzeczenia.

 

Informacje o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Poradni umieszczone są na stronie internetowej Poradni: www.ppp22.waw.pl. W razie wątpliwości można zgłaszać się do psychologa opiekującego się placówką z ramienia Poradni.

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.