PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA NR 22
zmień kontrast
A+  A-
BIP

Gimnazjum i Szkoły Ponadgimnazjalne

 

OFERTA DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ PORADNIĘ

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ NR 22 W WARSZAWIE

DLA DZIECI, NAUCZYCIELI, RODZICÓW

 PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2018/2019

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________________________________________________

 

,,Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia,

innych popędach, innej grze uczuć.” 

                                                                                           Janusz Korczak

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 22

Warszawa, ul. Malownicza 31a,

Tel./fax. (22) 846-19-18

www.ppp22.waw.pl

MŁODZIEŻ

POMOC INDYWIDUALNA

Diagnoza psychologiczna ukierunkowana na: wspieranie dojrzałości emocjonalnej i społecznej, wyrównywanie deficytów w zakresie rozwoju poznawczego, wywołanie pozytywnych zmian w środowisku rodzinnym dziecka.

Terapia psychologiczna zalecana w przypadku: problemów emocjonalnych (np. trudności w radzeniu sobie ze smutkiem, złością, bezradnością, lękiem), problemów z zachowaniem (na przykład: jedzeniem, zachowaniami antyspołecznymi), zachowaniami autodestrukcyjnymi, problemy w postrzeganiu siebie, zmagania się z trudną sytuacją rodzinną lub rówieśniczą.

Poradnictwo psychologiczne: działania mające na celu pomoc w zrozumieniu problemu i zaplanowania kroków zmierzających do poradzenia sobie z nim.                                          

Diagnoza pedagogiczna ukierunkowana na doskonalenie sprawności funkcjonowania aparatu motorycznego – motoryka, funkcji wzrokowo-przestrzennych, umiejętności orientacji w przestrzeni, sfery słuchowo-językowej, możliwości poznawczych, sprawności sfery emocjonalno-motywacyjnej, lateralizacji.

Terapia pedagogiczna skupia się na usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia.

Diagnoza i terapia logopedyczna ukierunkowana na przesiewowe badania logopedyczne oceniające sprawność aparatu artykulacyjnego i korygowanie nieprawidłowości artykulacyjnych występujących w wymowie dzieci,  wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, rozwijanie prawidłowej dla wieku sprawności językowej.

Diagnoza i terapia procesów integracji sensorycznej: badanie procesów integracji sensorycznej pod kątem na ile dezorganizują zachowanie i naukę dziecka; terapia polegająca na wzmacnianiu procesów nerwowych leżących u podstaw konkretnych umiejętności (w sferze motorycznej, emocjonalnej; funkcji poznawczych i językowych) przyczyniając się do większej efektywności uczenia się oraz poprawy samooceny.

Terapia EEG- Biofeedback jest NIEINWAZYJNĄ metodą terapii, opartą na wyspecjalizowanej technice komputerowej. Jest to terapia, dzięki której trenujący w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajnej i szybciej.

Terapia dostarcza informacji, która pomaga w procesie uczenia się. Trenujący wie jak fale mózgowe samemu harmonizować tzn. dostrzega kiedy jest skoncentrowany, a kiedy przestaje się koncentrować. Dzięki czemu tak modyfikuje jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

Wskazania - trening przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z zaburzeniami pamięci i koncentracji uwagi, problemami szkolnymi, dysleksją, dysortografią, reakcjami stresowymi, agresją.

Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej konsultacji neurologicznej (niezbędne jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań terapii EEG-Biofeedback).

Metoda Warnke’go przeznaczona jest do pracy z dziećmi i osobami dorosłymi, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniami koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Terapia możliwa jest tylko po uprzedniej diagnozie oraz braku przeciwwskazań, po dostarczeniu aktualnych badań lekarskich.

Diagnoza jest pierwszym krokiem terapii. Umożliwia ona określenie poziomu przetwarzania informacji słuchowych, wzrokowych i motorycznych przez układ nerwowy. Podczas diagnozy badamy funkcje leżące u podstaw prawidłowego rozwoju umiejętności czytania i pisania i porównujemy uzyskane przez badanego wyniki z odpowiednimi dla wieku normami. Na podstawie badania opracowujemy indywidualny plan  terapii.

Na pierwszorazową wizytę należy zgłosić się z aktualnymi badaniami:

-wzroku

-testem słyszenia (audiometria tonalna- badanie wykonuje laryngolog w celu sprawdzenia słyszenia obwodowego)

Podczas diagnozy będzie przeprowadzony krótki wywiad z rodzicem

Trening – przebieg

Do treningu automatyzacji wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt Brain-Boy.  Urządzenie zawiera zestaw programów treningowych przypominających gry, które usprawniają podstawowe funkcje przetwarzania spostrzeżeń w odniesieniu do zmysłu słuchu, wzroku i funkcji ruchowych.  Trening wpływa pozytywnie na : rozumienie mowy, poziom koncentracji uwagi, tempo czytania, czytanie ze zrozumieniem, pisownie i wiele innych. Czas trwania jednego treningu to 10-30 minut. Terapia to codziennie spotkania, orientacyjny cykl to 30 spotkań.

Doradztwo zawodowe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji  zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej.

Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie Poradni

Doradztwo zawodowe rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań, zainteresowań, predyspozycji zawodowych oraz uzdolnień uczniów bezpośrednio w szkołach. Udzielanie informacji  zwrotnej w kontekście planowania kształcenia i kariery zawodowej.

Indywidualne porady, konsultacje dla dzieci, młodzieży i rodziców wspomagające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych na terenie Poradni.

Oferta doradcy zawodowego:

 1. Poradnictwo indywidualne i grupowe
 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranych szkołach
 3. Badania diagnostyczne w wybranych szkołach
 4. Współpraca ze szkołami, organizacja spotkań szkoleniowo – informacyjnych
 5. Spotkanie z koordynatorami doradztwa zawodowego
 6. Warsztaty na terenie poradni.

Godziny pracy doradcy zawodowego:

Poniedziałek

16:00 – 19:00

Czwartek

9:00 – 11:00

Sobota

8:00 – 13:00

 

Oferta dla szkoły:

Zapraszam do współpracy z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 22.

Godziny pracy doradcy zawodowego:

Poniedziałek

16:00 – 19:00

Czwartek

9:00 – 11:00

Sobota

8:00 – 13:00

 

Oferuję:

 1. Poradnictwo indywidualne i grupowe
 2. Zajęcia z doradztwa zawodowego w wybranych szkołach
 3. Badania diagnostyczne w wybranych szkołach
 4. Współpraca ze szkołami, organizacja spotkań szkoleniowo - informacyjnych
 5.  

ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA MŁODZIEŻY:

TYTUŁ PROGRAMU

ADRESACI PROGRAMU

KRÓTKI OPIS PROGRAMU

PROWADZĄCY ZAJĘCIA

INFORMACJE

Nie taki egzamin straszny jak go malują

dla uczniów III klas gimnazjów i VII klas szkoły podstawowej

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem stresu, w tym stresu przedegzaminacyjnego, poznanie sposobów radzenia sobie z nim, nauka relaksacji

 

Lidia Pawelec-psycholog

Termin: 23. 03. 2019, g. 9.30-11.00
Miejsce: PPP nr 22
Liczebność grupy: 10-12 osób

 

Metody zwiększające efektywność uczenia się

 

I grupa: uczniowie klas IV-VI

 

II grupa: uczniowie klas VII-VIII SP,

 

III grupa:

III klasa gimnazjum i szkoły ponadpodstaw-owe

 

Uczniowie na zajęciach poznają efektywne metody uczenia się, nabywają nawyku świadomego stosowania nowoczesnych technik szybkiego i efektywnego uczenia się, wdrażają się do pracy samokształceniowej, uczą się planowania nauki, stawiania sobie celów, nabywają umiejętności dobrej organizacji czasu pracy.

 

 

Aneta Szaron-Bednarska - psycholog

 

 

zajęcia są jednorazowe, trwają 3 godziny zegarowe, mają charakter wykładowo-warsztatowy, odbywają się w sobotę po zebraniu się grupy. Obowiązują zapisy telefoniczne w sekretariacie Poradni.

 

         

 

 

 

 Serwkom Sp. z o.o.